Privacyverklaring

Wij zijn DAAR, gevestigd op Stationsplein 99, 1703WE Heerhugowaard. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 072.2038010 en via het e-mailadres info@wijzijndaar.nl
Wij respecteren jouw privacy, persoonlijke levenssfeer en privégegevens, maar soms hebben we persoonlijke gegevens nodig om jou goed te kunnen ondersteunen en begeleiden. Ook is het soms nodig vanwege het voldoen aan wet en regelgeving om bepaalde gegevens te verzamelen. In deze privacy verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken, waarom wij deze gegevens gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verstrekken. We doen onze uiterste best om hier zeer voorzichtig mee om te gaan.
Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website ambulantezorgtwente.nl en onze dienstverlening. Dit geld onder andere voor:
-het aanmeldformulier
-het contactformulier
-het klachtenformulier
-intake formulieren
-ECD
-Email
-Social media – LinkedIn, Facebook

Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft aan hoe met jouw persoonsgegevens omgegaan moet worden.
Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
Met het begrip persoonsgegevens wordt alle informatie over een persoon bedoeld waarmee diegene geïdentificeerd kan worden. Hieronder valt geen informatie waarmee jouw identiteit niet gemakkelijk kan worden achterhaald. Dat zijn anonieme gegevens. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgenden doeleinden
Voor het aanmelden van een cliënt om een zorg- en dienstverleningsovereenkomst te sluiten
Voor de eisen die overheid, gemeenten, pgb instanties en zorgkantoren aan onze dossiers en rapportage stellen.
Voor het geven van toegang aan een cliënt tot het ECD
Voor het geven van toegang aan een werknemer tot ECD en HR diensten
Voor het opmaken van een zorg- en ondersteuningsplan en uitvoeren hiervan
Voor het geven van antwoorden op uw vragen
Voor het indienen van een klacht
Voor het sturen van de nieuwsbrief als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven
Om de website veilig en bereikbaar te houden en beter af te stemmen op de wensen van de websitebezoeker

Waarom mogen wij persoonsgegevens van jou verwerken?
Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de Relevante Wetgeving dat toestaat.
Sommige persoonsgegevens van jou mogen we verwerken, omdat we toestemming van jou hebben gekregen. Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen persoonsgegevens meer van jou verwerken. Andere persoonsgegevens mogen we van jou verwerken omdat dit nodig is om een overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren.
Verder kunnen we persoonsgegevens van jou gebruiken wanneer dat noodzakelijk is op basis van de wet of op basis van een gerechtvaardigd belang en de gevolgen van het gebruiken van deze persoonsgegevens voor jouw privacy beperkt zijn.
We werken samen met andere organisaties en willen geen dubbel werk doen. Daarom zet DAAR je naam, adres, woonplaats en Burgerservicenummer in Multisignaal/VerwijsIndex, een digitaal systeem van gemeenten.

Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling
Als je onder curatele bent gesteld of voor jou een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient jouw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming heb je nodig wanneer jouw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze website en de diensten via de website hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig. Wanneer je je aanmeldt als cliënt bij DAAR via de website, dan gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van jou:
-Je naam
-Je woonadres
-Je telefoonnummer
-Je e-mailadres
-Reden van aanmelding of contact
-Functie (van professional/verwijzer), indien aan de orde
-Relatie tot client (indien mantelzorg, ouder of vertegenwoordiger hulp vraagt voor je)

Deze persoonsgegevens verzamelen wij omdat dit nodig is om de aanmelding te verwerken en daar gevolg aan te geven en contact te kunnen zoeken. Als je ervoor kiest om deze gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten zoals omschreven in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet aan jou leveren.

Websitebezoeker
. We verzamelen de volgende persoonsgegevens van jou via de website, waarmee we jou kunnen identificeren:
De naam van de browser die je gebruikt
Het besturingssysteem dat je gebruikt

De service provider waarmee jij internettoegang hebt
. Deze gegevens verzamelen wij omdat het noodzakelijk is om de website veilig en bereikbaar te houden en vinden wij daarom gerechtvaardigd.
Op het moment dat je het contactformulier of klachtenformulier op onze website invult, dan gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van jou:
-Je naam
-Je telefoonnummer
-Je e-mailadres

Deze persoonsgegevens verzamelen wij zodat we met jou contact kunnen opnemen over je vraag of klacht en deze in behandeling kunnen nemen. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen contact met jou opnemen. Vandaar dat het gebruik van jouw persoonsgegevens gerechtvaardigd is.
Voor het gebruik van het versturen van nieuwsbrieven verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:
-Je naam
-Je e-mailadres

Een aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor verantwoording voor onze financiers, voor controle door de Inspectie en voor onderzoek om de hulp te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Als wij je gegevens voor iets anders willen gebruiken, vragen wij eerst om je toestemming. Slechts in dringende gevallen wijken wij van deze afspraak af.

Wie mag mijn dossier inzien?
Jouw gegevens slaan we op in een beveiligd digitaal dossier. We bewaren het dossier 15 jaar. Als de hulpverlening is afgesloten en je wilt niet dat je dossier 15 jaar bewaard wordt, dan kan je DAAR vragen om je dossier te vernietigen. Wij mogen dat wel weigeren als daar goede redenen voor zijn. Wie het dossier mag inzien hangt af van jouw leeftijd. Van 0 – 12 jaar beslissen ouders daarover. Van 12 – 16 jaar beslissen ouders samen met het kind. Vanaf 16 jaar beslis jij wie het dossier mag inzien. Als je een voogd hebt, gelden andere regels. Wij delen informatie uit je dossier nooit zonder toestemming of overleg. Alleen begeleiders en medewerkers van DAAR die betrokken zijn bij jouw hulpverlening, hebben recht om jouw dossier in te zien. Als er iets over jou in staat wat niet belangrijk is of echt niet klopt, dan kan je vragen of wij dat weghalen of aanpassen.

Werknemer, stagiaire en afstudeerder
Wanneer je als werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat met DAAR dan verzamelen wij gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen als werkgever.
Je naam
Je geboortedatum
Je geslacht
Je e-mailadres
Je woonadres
Je telefoonnummer
IBAN nummer (voor de uitbetaling van je salaris)
BSN nummer
Kopie legitimatie /voor en achterkant
Jouw CV

Wanneer je als stagiaire of afstudeerder via de website solliciteert voor een stage, een afstudeeropdracht of minorplaats, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:
Je naam
Je geboortedatum
Je geslacht
Je e-mailadres
Je woonadres
Je telefoonnummer
Je studierichting
Je leerjaar
Je regio
Jouw motivatie
Je sollicitatiebrief
Je CV
Deze persoonsgegevens hebben wij van jou nodig om te kunnen beoordelen of wij met jou een stage- of afstudeerovereenkomst willen sluiten. Als je niet alle informatie aan ons verstrekt, kunnen wij dat niet beoordelen.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. DAAR heeft daarvoor een procedure ingericht. Wanneer per ongeluk toch anderen toegang hebben gekregen tot jouw persoonsgegevens, dan zullen wij contact met jou opnemen wanneer dat op grond van de Relevante Wetgeving verplicht is. Verder hebben alleen personen toegang tot jouw persoonsgegevens die deze informatie ook nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doelen die wij eerder omschreven. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens overeenkomstig de wet.
Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van de doelen of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Verwerkers
DAAR heeft met iedere organisatie een verwerkers overeenkomst gesloten die door ons is ingeschakeld om om persoonsgegevens voor ons te verwerken. Het gaat daarbij om gevallen waarbij wij de andere partij de opdracht hebben gegeven persoonsgegevens te verwerken waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het laten uitvoeren van ons personeels- en salarisadministratie of onze boekhouding. De verwerkers overeenkomsten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Links
Op onze website kunnen links naar andere websites en applicaties staan. Wanneer je op deze link klikt, dan kunnen andere partijen persoonsgegevens van jou verzamelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring ten alle tijden aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Daarom adviseren wij u om de nieuwe privacyverklaring door te nemen. Indien u niet instemt met de aangepaste verklaring, dan moet u overwegen de website en de diensten via de website niet langer te gebruiken. DAAR gaat ervan uit dat de lezer akkoord is met de verklaringen die bij ons op de website komen te staan. Bij opsturen van een formulier of informatie gaan wij er van uit dat je op de hoogte bent van onze privacyverklaring.

Jouw rechten
De persoonsgegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten
Je mag ons vragen om inzage in jouw persoonsgegevens;
Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
Je mag jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Wanneer je van je recht gebruik wilt maken, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Wij proberen binnen een maand op je verzoek te reageren Soms kan het voorkomen dat het langer dan een maand duurt voordat wij kunnen reageren op je verzoek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ingewikkeld verzoek of wanneer er meerdere verzoeken zijn. In dat geval brengen wij je hiervan op de hoogte.
Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kun je ook contact met de functionaris gegevensbescherming opnemen via onze contactgegevens.

Cookiestatement
Wat zijn cookies?
 Onze website gebruikt cookies om jou te kunnen onderscheiden van andere personen die de website bezoeken. Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je computer, tablet of telefoon. Dit apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze website het apparaat later weer herkent.

Waarom gebruiken wij cookies?
 Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.
Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren niet worden bewaard.

Analytische cookies
. Deze cookies worden gebruikt om onze website te verbeteren naar aanleiding van jouw gedrag wanneer je onze website bezoekt. Met deze informatie kunnen wij zien hoeveel mensen van de website gebruik maken en hoe zij van de website gebruik maken. DAAR gebruikt de volgende analytische cookies:
Om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te testen maken we gebruik van Google Analytics. Zo kunnen we zien hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen verbeteren. We hebben met elkaar afgesproken dat Google de gegevens die door deze cookies worden verzameld, niet voor eigen doeleinden zal gebruiken. Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt:
Google Analytics heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
In Google Analytics is ‘gegevens delen’ uitgezet;
Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar: info@wijzijndaar.nl

De Functionaris Gegevensbescherming bij DAAR is Dhr Ezhar en hij is te bereiken via e-mail: info@wijzijndaar.nl