“Ervaring telt in het leven. Of je nu advies geeft of iemand de weg wijst. De zorg is een ervaringsvak. Je moet weten hoe je samen DAAR kan komen waar de cliënt kan groeien. Onze ervaring nemen we mee in ons kwaliteitsbeleid. ”
Jamal Ezhar
Oprichter
DAAR kun je van op aan.

Kwaliteit van zorg

De wet geeft kaders en verplichtingen voor kwalitatief goede zorg. Zo doet DAAR zijn uiterste best om het beleid zo in te richten dat er een goede zorgverlening jegens de clienten gewaarborgd is. Hier leest u enkele zaken die van belang zijn en onze dienstverlening kenmerken.
  • Goed bestuur [ruim 20 jaar zorgervaring, governance code 2017]
  • Kwaliteitssysteem [hkz]
  • Digitaal zorgplan [toegankelijk voor de cliënt, inzicht in zorg dossier, rapportages en declarabele uren]
  • Incident melden [digitaal]
  • Cliënten medenzeggenschap en cliënt-ervaringsenquete [Wmzc]
  • Gedragscode
  • Meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling.
  • Aangesloten op Multisignaal/ Vroeg signaleren NoordHolland
  • Klachtenregeling en lidmaatschap geschillencommisie
  • WKKGZ / de wet BIG / SKJ

Wat verstaan wij onder kwaliteit van zorg.

DAAR levert transparante en verantwoorde zorg dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de zorgverlening. Met het kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van zorg bewaakt, beheerst en verbetert. Dit betekend regelmatige evaluaties, processen die goed beschreven staan en worden bewaakt door middel van evaluatie.

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen, evalueren en bespreken van een zorgplan samen met de cliënt. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van onze cliënten en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. In het zorgplan wordt in samenspraak met onze cliënten de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Het zorgplan wordt periodiek multidisciplinair geëvalueerd en is ook door de cliënt te lezen.

DAAR zorgt dat er tijdig, doelmatig en deskundig in de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de cliënt wordt voorzien. Hiervoor beschikken we over deskundige en bekwame medewerkers. Wij zorgen dat er vakinhoudelijke specialisten in voldoende mate beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn bij cliënten met bijvoorbeeld (zeer) intensieve verzorging en/of gedragsregulering;

Alle medewerkers dienen bij ons aan de functie-eisen te voldoen en in het bezit te zijn van een diploma, werkervaring, VOG en passen bij de zorgzwaarte van de cliënten. Zo zorgen we dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Bij DAAR werken we methodisch. Zo ligt onze basis in het balansmodel, waarin we protectieve factoren ondersteunen en stress factoren helpen verminderen. En maken we gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix. Daarnaast gebruiken we methodieken die bewezen effectief zijn, zoals Triple C, oplossingsgerichtwerken en methode Heijkoop. In algemene zin werken we vanuit 4 stappen.

1.Ontdekkend Kijken/ Vertrouwen

We maken kennis, werken vanuit acceptatie en onvoorwaardelijk relatie (gentle teaching/ presentiemethode). Cliënt krijgt een vaste begeleider. De eerste fase is investeren in de relatie, ontdekken van de hulpvraag en inventariseren in welke leefgebieden en momenten op de dag de grootste problemen worden ervaren.

2. Functioneren

We analyseren het functioneren. De ontwikkelingsniveau. De mate van coping, stressreactie en gedragspatronen. Daarnaast worden hulpvragen en doelen vastgesteld, wat zou de cliënt graag willen bereiken en wat vinden wij haalbaar (smart doelen waarop gerapporteerd wordt)

3. Probleemoplossend Samenwerken

We werken aan interventies, alternatieven voor probleemgedrag en bewustwording. Versterken van protectieve factoren en herstellen van vermogen om problemen adequaat op te lossen.

4. Versterken autonomie

Zelfbedachte stappen zetten om de situatie te verbeteren en zelf te bepalen waar hij zonder professionele hulp verder kan. Motiverende gesprekken, coaching en verder versterken van de autonomie.

Wat mag je van ons verwachten

Onze gedragscode

Wij vinden dat ambulante begeleiding, zorg en ondersteuning aan bepaalde professionele normen en gedragscode moet voldoen. Dit geeft richting en duidelijkheid. En dat komt iedereen ten goede. In onze gedragscode leest u over wat wij onder passend vinden in de omgang, collegiale samenwerking en begeleiding.